About Business

THE EnCony Residential Hotel ภายใต้การริเริ่มพัฒนาและบริหารโครงการโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
มุ่งมั่นในการเป็นโรงแรมที่มีการบริการอย่างครบครันและทันสมัย ตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า โดยพันธกิจหลักในการดำเนินงาน โครงการ THE EnCony ประกอบด้วย

• Energy      : ให้บริการด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

• Living        : ให้ความสุขด้วยบรรยากาศที่น่าประทับใจ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

• Exclusive : ให้การดูแลแบบพิเศษตลอดการใช้บริการในทุกส่วนของโรงแรม เพราะทุกท่านคือคนสำคัญของเรา

• Nature     : ให้ความยั่งยืนจากธรรมชาติ และดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน

• Balcony   : ให้การเติบโตด้วยการสร้างอาชีพแก่ชุมชน สร้างจุดนัดพบหรือพักผ่อนแก่นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “ระเบียงเศรษฐกิจ”  ให้เป็นอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทย